Enviament gratuït A partir de 60€ o 12 ampolles
Estalvia diners Ofertes especials cada setmana
Compra segura Garantia de devolució fins a 15 dies
Podem ajudar-te? Estem al teu servei!

VINISCOOP, SL, posa a la seva disposició a través de la pàgina web (www.viniscoop.com), la present política de privacitat amb la finalitat d’informar-lo, de forma detallada, sobre com tractem les seves dades personals i protegim la seva privacitat i la informació que ens proporciona. En cas d’introduir modificacions en un futur sobre la mateixa, se li comunicarà a través de la pàgina web o a través d’altres mitjans de forma que pugui conèixer les noves condicions de privacitat introduïdes.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l’informem del següent:

Responsable del Tractament

Titular: VINISCOOP, SL - NIF: B66762295

Domicili: carrer Almogàvers, 180, 1, 08018 Barcelona

Correu electrònic: lopd@viniscoop.com

Pàgina web: www.viniscoop.com

 Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A VINISCOOP, SL, recollim i tractem la seva informació personal amb caràcter general per gestionar la relació que mantenim amb l’usuari, essent les principals finalitats que tenim identificades, les següents:

  • Gestió i contractació dels productes i serveis oferts per la nostra empresa.
  • Canalitzar les sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions que ens pugui fer arribar.
  • Mantenir-lo informat sobre esdeveniments, ofertes, productes i serveis que puguin resultar del seu interès, a través de diferents canals de comunicació, sempre i quan l’usuari hagi donat el seu consentiment.

Com obtenim la seva informació?

Obtenim la seva informació personal a través de diferents mitjans, però sempre serà informat en el moment de la recollida mitjançant clàusules informatives sobre el responsable del tractament, la finalitat i la base legal del mateix, els destinataris de les dades i el període de conservació de la seva informació, així com la forma en la que pot exercir els drets que l’assisteixen en matèria de protecció de dades.

En general, la informació personal que tractem es limita a les dades identificatives (nom i cognoms, data de naixement, domicili, DNI, telèfon i correu electrònic), serveis contractats i dades de pagament i facturació.

VINISCOOP, SL, utilitza xarxes socials i aquesta és una altra forma d’arribar a l’usuari. La informació recollida a través dels missatges i comunicacions que publica, pot contenir informació personal que es troba disponible online y accessible al públic. Aquestes xarxes socials compten amb les seves pròpies polítiques de privacitat on s’explica com s’utilitza i comparteix la seva informació, per la qual cosa VINISCOOP, SL, li recomana que les consulti abans de fer ús de les mateixes, per confirmar que està d’acord amb la forma en la que la seva informació és recollida, tractada i compartida.

A través de la nostra pàgina web recollim informació personal relacionada amb la seva navegació a través de l’ús de cookies. Per conèixer de forma clara i precisa les cookies que utilitzem, quines són les seves finalitats i com pot configurar-les o deshabilitar-les, consulti la nostra Política de Cookies.

Responsabilitat de l’usuari

En facilitar-nos les seves dades a través de mitjans electrònics, l’usuari garanteix que és major de 18 anys i que les dades facilitades a VINISCOOP, SL, són vertaderes, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari confirma que respon de la veracitat de les dades comunicades i que mantindrà convenientment actualitzada aquesta informació, de manera que respongui a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que se’n puguin derivar.

Quant de temps conservem la seva informació?

A VINISCOOP, SL, sols conservem la seva informació pel període de temps necessari per complir amb la finalitat per la que es va recollir, donar compliment a les obligacions legals imposades i atendre a les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la que les dades van ser obtingudes.

Si en algun moment hem recollit les seves dades per a dirigir-nos a vostè com a potencial usuari dels nostres serveis o per donar resposta a una sol·licitud d’informació realitzada per part seva, aquestes dades seran conservades durant un (1) any des de la seva recollida i s’eliminaran un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha formalitzat una relació contractual o en el moment en el que així ho sol·liciti.

En tot cas i com a norma general, mantindrem la seva informació personal mentre existeixi una relació contractual vinculant o l’usuari no exerciti el seu dret de supressió i/o limitació del tractament; en aquest cas, la informació serà bloquejada sense donar cap més ús que la seva conservació, mentre aquesta pugui ser necessària per l’exercici o defensa de reclamacions o pogués derivar-se algun tipus de responsabilitat que hagués de ser atesa.

A qui comuniquem les seves dades?

 En general, a VINISCOOP, SL no compartim la seva informació personal, a excepció d’aquelles cessions que s’han d’efectuar en base a les obligacions legals imposades.

No obstant això, per desenvolupar i prestar-li el servei sol·licitat, cedim les seves dades a altres empreses. Pot comunicar-nos la seva oposició a la cessió de les seves dades, encara que en aquest cas, no seria possible prestar-li el servei sol·licitat. Encara que no es tracta d’una cessió de dades, per prestar-li el servei sol·licitat, pot ser que terceres empreses, que actuen com a proveïdors nostres, accedeixin a la seva informació per dur a terme el servei pel que han estat contractats. Aquests encarregats accedeixen a les seves dades seguint les nostres instruccions i sense que puguin utilitzar-los per una finalitat diferent i mantenint la més estricta confidencialitat.


Així mateix, la seva informació personal estarà a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per l’atenció de possibles responsabilitats sorgides del tractament.

Transferències internacionals de dades

No existeixen transferències internacionals de les seves dades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

Amb els nostres proveïdors hem acordat que, per la prestació del servei contractat, facin ús de servidors ubicats a l’EEE i, si en un futur fos necessari fer ús de servidors localitzats fora del territori de la UE, s’adoptaran les mesures adequades, que seran incorporades a la present Política de Privacitat, garantint que aquests proveïdors es troben sota l’acord de Privacy Shield o que existeixen altres garanties adequades.

Quins són els seus drets en relació al tractament de les seves dades i com pot exercir-los?

La normativa en matèria de protecció de dades permet que pugui exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan correspongui.

Aquests drets tenen les següents característiques:

  • El seu exercici és gratuït, excepte de que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu). En aquest cas, VINISCOOP, SL, podrà cobrar un cànon proporcional a les despeses administratives suportades o negar-se a actuar.
  • Pot exercitar els drets directament o per mitjà d’un representant legal o voluntari.
  • Hem de respondre a la seva sol·licitud en el termini d’un (1) mes, encara que si es té en compte la complexitat i número de sol·licituds, es pot prorrogar el termini en dos (2) mesos més.
  • Tenim l’obligació d’informar-lo sobre els mitjans per exercitar aquests drets, que han de ser accessibles i sense poder denegar l’exercici del dret simplement pel fet d’optar per un altre mitjà. Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, excepte que ens sol·liciti que sigui d’una altra forma.
  • Si VINISCOOP, SL, no tramita la sol·licitud, l’informarà, en un termini màxim d’un (1) mes, de les raons de la seva no actuació i la possibilitat de reclamar davant una autoritat de control.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades quan procedeixi, davant VINISCOOP, SL, carrer Almogàvers, 180, 1, 08018 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic lopd@viniscoop.com. En ambdós casos haurà d’acreditar la seva identitat adjuntant una fotocòpia o en el seu cas, còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, per poder verificar que sols es dóna resposta a l’interessat o al seu representant legal, havent d’aportar en el seu cas, un document acreditatiu de la seva representació.

Així mateix i especialment si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Nacional de Control, dirigint-se a aquests efectes, a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, carrer Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Com protegim la seva informació?

A VINISCOOP, SL, ens comprometem a protegir la seva informació personal. Utilitzem mesures, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir la seva privacitat.

A més, tot el personal amb accés a les dades personals ha estat format i té coneixement de les seves obligacions en relació als tractaments de les seves dades personals. En el cas dels contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors, incloem clàusules en les que se’ls exigeix mantenir el deure de secret respecte les dades de caràcter personal als que hagin tingut accés en virtut de l’encàrrec realitzat, així com implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.

Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de forma periòdica per garantir la seva adequació i efectivitat.

No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no existeix cap sistema de seguretat que sigui impenetrable, per la qual cosa, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es veiés compromesa com a conseqüència d’una escletxa de seguretat, prendrem les mesures adequades per investigar l’incident, notificant-lo a l’Autoritat de Control i, en el seu cas, als usuaris que s’haguessin pogut veure afectats, perquè prenguin les mesures adequades.

Juny de 2021

check Producte afegit per comparar.